52 357 30 84 lub 668 882 802

Zadzwoń do Nas!

52 357 30 84 lub 668 882 802

Fortuna kołem się toczy

Zapraszamy do udziału w konkursie „Fortuna kołem się toczy”.
Zasady konkursu:
Wszyscy, którzy w terminie od 08 -29.01.2023 roku przyjadą do Sanatorium Modrzew na 14 dniowy Turnus Leczniczy biorą udział w konkursie.
Do wygrania :
🥇nagroda 50% zwrotu za pobyt
🥈nagroda 20% zwrotu za pobyt
🥉nagroda 10% zwrotu za pobyt
Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymają nagrody niespodzianki.
Losowanie nagród 27.01.2023 godzina 14.30.
Zapraszamy 🎇😃

REGULAMIN KONKURSU SANATORIUM MODRZEW INOWROCŁAW

„Fortuna kołem się toczy”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Modrzew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Macieja Wierzbińskiego 50A, 88-100 Inowrocław, NIP: 5562772294, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy                           w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000708635, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 4. W trakcie trwania konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Spółki, na stronie internetowej oraz na Facebook.

§ 2

Warunki uczestnictwa oraz warunki konkursu

 1. W konkursie może brać udział osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej: „Uczestnik”.
 2. Do wzięcia udziału w Konkursie uprawnieni sią kuracjusze komercyjni przebywający na pełnopłatnym pobycie leczniczym (203,00 zł za pokój 1 os., 193,00 zł za 1os./ pokój dwuosobowy) w okresie od dnia 08 stycznia 2023 r. do dnia 29 stycznia 2023 r., pobyt leczniczy musi trwać co najmniej 14 dni.
 3. Podstawą uczestnictwa w konkursie jest złożenie pisemnego oświadczenia o udziale                           w konkursie, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnik oświadcza, że:
 5. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni go akceptuje,
 6. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu,
 7. nie jest pracownikiem, ani współpracownikiem Organizatora.
 8. Konkurs trwa od dnia 08 stycznia 2023 r. do dnia 29 stycznia 2023 r.  

§ 3

Nagroda

 1. Nagrodami w Konkursie są:
 2. pierwsze miejsce – 50% zwrotu kosztu pobytu,
 3. drugie miejsce – 20% zwrotu kosztu pobytu,
 4. trzecie miejsce – 10% zwrotu kosztu pobytu,
 5. nagrody niespodzianki dla pozostałych uczestników.
 6. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa.
 7. W skład komisji konkursowej powołani będą przedstawiciele Organizatora konkursu.
 8. Do kompetencji Komisji należeć będzie również rozpatrywanie reklamacji wpływających od Uczestników.
 9. Losowanie nagród nastąpi w dniu 27 stycznia 2023 r. o godzinie 14.30. spośród Uczestników, który zgłosili się do Konkursu poprzez złożone oświadczenia określne w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 10. W wyniku losowania pierwsze trzy wylosowane osoby otrzymają nagrody zgodnie z § 3 ust. 1 lit. a – c Regulaminu, natomiast pozostali uczestnicy otrzymają nagrody zgodnie z § ust. 1 lit. d Regulaminu.
 11. Kwota nagrody pieniężnej zostanie pomniejszona o należny podatek od wygranej w wysokości 10% nagrody (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT).
 12. Nagrody zostaną przekazane Uczestnikom w terminie 7 dnia od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 13. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem Uczestnik zostanie wykluczony              z udziału w Konkursie.

§ 4

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przekazania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Fortuna kołem się toczy”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Wszelkie materiały reklamowo – promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu oraz obowiązujące, odpowiednie przepisy prawa.

Załącznik nr 1

Inowrocław, dnia ____ stycznia 2023 r.

OŚWIADCZENIE O UDZIALE W KONKURSIE

„Fortuna kołem się toczy”

Ja niżej podpisany/podpisana ………………………………….. oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział w Konkursie zorganizowanym przez Sanatorium Modrzew pt. Fortuna kołem się toczy”.

Jednocześnie zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem konkursu i akceptuję go w pełni. Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie na potrzeby wyżej wymienionego Konkursu, podanie danych jest dobrowolne oraz mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawienia.

………………………………………………

(podpis Kuracjusza)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KONKURSEM

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu jest Modrzew
 2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialności, ul. Macieja Wierzbińskiego 50A, 88-100 Inowrocław.
 3. Dane osobowe wszystkich uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń. Dane osobowe zwycięzców będą przetwarzane także w celu przekazania nagród.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Konkursu jest uzasadniony interes Organizatora polegający na zapewnieniu przeprowadzenia ogłoszonego Konkursu (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*), w tym ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe zwycięzcy będą także w celu rozliczenia i udokumentowania wydania nagrody – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 5. Dane osobowe zwycięzcy, zgodnie z którymi należy zrealizować nagrodę będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji prawa do nagrody oraz wygaśnięcia obowiązków ciążących na administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w związku z przekazaniem nagrody.
 6. Każdemu przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w związku z przeprowadzeniem Konkursu (w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami) – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 7. Każdy ma prawo żądać wglądu w swoje dane, może żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, każdemu przysługuje także prawo przeniesienia swoich danych. Każdy może także wnieść skargę do Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych narusza prawo.
 8. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych zgodnie, z którymi należy przekazać nagrodę jest potrzebne do doręczenia nagrody.

*RODO – Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku     w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.