52 357 30 84 lub 668 882 802

Zadzwoń do Nas!

52 357 30 84 lub 668 882 802

Klauzula informacyjna RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (RODO)


INFORMACJA DLA KURACJUSZY DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Szanowni Państwo,
w związku z Państwa pobytem u nas będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe. Chcielibyśmy zapewnić, iż kwestia bezpieczeństwa państwa danych oraz ich zgodnego z prawem przetwarzania są dla nas priorytetem.
Wobec powyższego, w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych, przedstawiamy Państwu – naszym Kuracjuszom, informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem Państwu świadczeń przez Modrzew spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu ( w tym oto celu i zakresie tego przetwarzania oraz podmiotach, którym dane będą mogły być udostępnione) oraz wskazujemy przysługujące Państwu, w związku z przetwarzaniem, prawa.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Modrzew spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Macieja Wierzbińskiego 50a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod nr KRS0000708635 ( dalej zwana Administratorem).
Państwa dane osobowe będą mogly być przetwarzane w celach:
* ustalenia Państwa tożsamości,
* obsługi składanych zapytań,
* rezerwacji pokoju hotelowego,
* realizacji umowy usługi hotelarskiej,
* udzielania świadczeń opieki zdrowotnej,
* prowadzenia dokumentacji medycznej,
* zarządzania procesem udzielania świadczeń,
* realizacji Państwa praw jako pacjenta,
* kontaktu z Państwem ( np. potwierdzenie terminu pobytu),
* dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności lub obrony przed takimi roszczeniami,
* prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej,
* marketingowych – przesyłania informacji i ofert handlowych.
Dane osobowe przechowywane będą:
* dotyczące składanych zapytań przez okres 30 dni,
* dotyczące rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji,
* dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskie – przez okres 5 lat liczące od końca roku w którym nastąpiło rozliczenie podatkowe,
* świadczenia usług z zakresu rehabilitacji leczniczej – przez okres 20 lat,
* dotyczące ewentualnych roszczeń – do odwołania,
W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych następowało będzie w celu zawarcia i realizowania umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych z Administratorem ( art. 6 ust. 1 pkt b RODO) podanie danych będzie dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy a w związku z tym realizację świadczeń. Z kolei w sytuacji, gdy uzyskanie danych będzie konieczne dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego, ustawy o Prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta wraz z aktami wykonawczymi, czy w celu rozliczeń z NFZ ( art. 6 ust. 1 pkt c RODO) podanie danych bdzie obowiązkowe.
Państwa dane osobowe będą mogły zostać udostępnione:
 * podmiotom medycznym, gdy zajdzie taka uzasadniona konieczność;
* usługodawcom, którzy wykonują usługi dla nas lub w naszym imieniu;
* organom sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo, w tym podmiotom wskazanym w art. 26 ust. 3 ustawy o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
* niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak lekarze, prawnicy lub audytorzy.
ale nie będą przekazywane poza obszar EOG.
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Informacja o Państwa prawach, w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych:
Informujemy, że maja Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja dotycząca pobytu.
Jeżeli nie życzą sobie Państwo podawania jakichkolwiek informacji o Państwa pobycie osobom zainteresowanym, prosimy o zgłoszenie tego w recepcji.
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: kadry@modrzew.biz.pl
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTA
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Modrzew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Wierzbińskiego 50a.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kadry@modrzew.biz.pl 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy na zakup towarów lub świadczenie usług oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tym związanych na podstawie art.6 ust.1, pkt b RODO
4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, oraz firmom świadczącym usługi wsparcia IT, firmom prawniczym w ramach doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
5. Państwa dane nie będą  przekazywane poza obszar EOG.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich pozyskania w związku z upływem przedawnienia roszczeń.
7. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, możliwość przenoszenia danych, możliwość wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie, jak również wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie Państwa danych jest warunkiem zawarcia umowy na zakup towarów lub świadczenie usług, odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.