52 357 30 84 lub 668 882 802

Zadzwoń do Nas!

52 357 30 84 lub 668 882 802

Regulamin pobytu dla kuracjuszy komercyjnych

Regulamin pobytu w Sanatorium Modrzew dla kuracjuszy komercyjnych


1. Podstawą przyjęcia do Sanatorium są następujące dokumenty:
 • skierowanie organizatora turnusów rehabilitacyjnych, 
 • dowód przedpłaty lub pełnej wpłaty. Ponadto Pacjenci pełnopłatni zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do leczenia sanatoryjnego w Uzdrowisku Inowrocław.
 
2. Pacjent może przebywać w Sanatorium tylko przez okres podany w umowie.
3. Pobyt rozpoczyna się o godzinie 16:00 (od kolacji) w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 10:00  w dniu wyjazdu.
4. Opłatę za pobyt w Sanatorium oraz opłatę uzdrowiskową należy uiścić w recepcji w dniu przyjazdu:
 • opłata za pobyt pełnopłatny pobierana jest zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem ustalonym Zarządzeniem wewnętrznym Sanatorium,
 •  opłata uzdrowiskowa pobierana jest na podstawie aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia,
 
5. Bezpośrednio po przybyciu do Sanatorium Pacjent winien zgłosić się do recepcji w celu zameldowania i przydziału pokoju, następnie zgłasza się w gabinecie pielęgniarskim, gdzie następuje rejestracja pacjenta z wyznaczeniem terminu badania lekarskiego.
 
6. Badanie lekarskie odbywa się 2 razy w turnusie, w zależności od czasu trwania pobytu w Sanatorium.
 
7. W przypadku nagłego zachorowania należy niezwłocznie powiadomić dyżurną pielęgniarkę – pokój 45, telefon wewn. 505, komórkowy 535038138
 
8. Na wyznaczone pierwsze badanie lekarskie Pacjenci winni stawiać się z posiadaną dokumentacją medyczną a na zabiegi z kartą magnetyczną ( otrzymaną przy rejestracji w recepcji) na 15 minut przed wyznaczonym czasem zabiegu.
 
9. Zmiana zabiegu możliwa jest wyłącznie za zgodą lekarza. Zmiana terminu zabiegu może nastąpić w uzgodnieniu z Kierownikiem Zakładu Przyrodoleczniczego.
 
10. Pacjent ponosi odpowiedzialność materialną za wyposażenie pokoju, w którym przebywa oraz inne szkody. Za wyrządzone szkody w majątku Sanatorium Pacjent zobowiązany jest pokryć ich równowartość.
 
11. Pacjenci zobowiązani są do przestrzegania czystości i porządku w całym budynku Sanatorium oraz na terenie otaczającym obiekt.
 
12. Pacjenci są zobowiązani do przestrzegania przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.
 
13. Porządek dnia:
 
13.1 Posiłki
 
 1. śniadanie        I zmiana  7:30       II zmiana  8:30
 2. obiad               I zmiana 12:30       II zmiana 13:30
 3. kolacja            I zmiana 17:30       II zmiana 18:30
 
13.2 Zabiegi lecznicze wykonywane są od godz. 7:00 do 17:00 wg indywidualnego planu.
13.2.a Od 21:00 odbywa się obchód pokoi przez dyżurującą pielęgniarkę.
13.3 Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00. W czasie dnia Pacjent winien zachować się tak, aby nie zakłócać innym spokoju i wypoczynku.
 
14. Niedozwolone jest:
 • włączanie w pokojach kuchenek, grzałek i żelazek elektrycznych oraz używania otwartego ognia,
 • wynoszenie z jadalni posiłków do pokoi, naczyń i nakryć stołowych,
 • palenie tytoniu oraz papierosów elektronicznych na terenie całego obiektu, także na balkonach w jakiejkolwiek formie oraz na przyległym terenie sanatoryjnym,
 • hałaśliwe i gorszące zachowanie,
 • przywożenie i przechowywanie zwierząt domowych.
 
15. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może spowodować pozbawienie Pacjenta prawa dalszego pobytu w Sanatorium.
 
16. Skrócenie pobytu może nastąpić tylko z ważnych powodów np. z przyczyn leżących po stronie Sanatorium, choroby Pacjenta uniemożliwiającej dalsze leczenie, udokumentowanego zgonu bliskiego członka rodziny, wezwanie do osobistego stawiennictwa przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz policji, prokuratury i sądu. W przypadku wcześniejszego wyjazdu z innego powodu Pacjent ponosi opłatę według cennika ustalonego w Sanatorium na podstawie umowy cywilnoprawnej o odszkodowanie.
17. Dodatkowy, płatny nocleg przed planowanym przyjazdem lub po jego zakończeniu należy uzgodnić z recepcją.  
 
18. W dniu wyjazdu Pacjent zobowiązany jest o przekazanie klucza i karty magnetycznej w recepcji.
 
19. Skargi i wnioski dotyczące opieki medycznej, warunków zakwaterowania i innych przyjmuje Dyrektor Sanatorium.
 
20. Regulamin porządkowy podmiotu leczniczego został nadany przez Zarząd Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością MODRZEW i wchodzi w życie z dniem 05 marca 2019 roku. Sanatorium Modrzew zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.