52 357 30 84 lub 668 882 802

Zadzwoń do Nas!

52 357 30 84 lub 668 882 802

Ogłoszenia

SANATORIUM MODRZEW ZATRUDNI


  • Lekarza specjalistę w zakresie terapii ruchowej oraz balneologa

  • Szefa kuchni 

Kandydaci mogą przesyłać oferty drogą elektroniczną na adres: kadry@modrzew.biz.pl
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Załączając swoje CV prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez Modrzew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej Modrzew) moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym, jak również w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Modrzew.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Modrzew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wierzbińskiego 50A, 88-100 Inowrocław, KRS 0000708635, REGON 368954467, NIP 5562772294 dalej Modrzew.
KLAUZULA INFORMACYJNA DO CELÓW REKRUTACJI.
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług informujemy iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Modrzew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Wierzbińskiego 50a
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kadry@modrzew.biz.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z procesem rekrutacji pracowników na podstawie art.6 ust.1, pkt c RODO.
4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
5. Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar EOG.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji, po czym dokumenty zawierające te dane będą zniszczone.
7. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, możliwość przenoszenia danych, możliwość wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie, jak również wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie Państwa danych jest warunkiem udziału w rekrutacji, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości ubiegania się o zatrudnienie.
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.