52 357 30 84 lub 668 882 802

Zadzwoń do Nas!

52 357 30 84 lub 668 882 802

Regulamin rezerwacji i rezygnacji – pobyt sanatoryjny

1
REZERWACJA
1. Rezerwacji  miejsc w Sanatorium –  Modrzew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  można dokonywać osobiście, pocztą e-mail lub telefonicznie.
2. Warunkiem rezerwacji miejsca  na pobyt sanatoryjny  jest wpłata zadatku w wysokości 50%  w terminie 14 dni od dnia otrzymania  potwierdzenia  wstępnej rezerwacji  wraz z kalkulacją kosztów zamówionej usługi i terminu pobytu.
3. Wpłaty zadatku należy dokonać przelewem na rachunek bankowy PKO BP  nr  64 1020 1462 0000 7102 0329 2687.  W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko  osoby, której rezerwacja dotyczy oraz termin pobytu.
4. Wpłata zadatku jest gwarancją potwierdzenia rezerwacji  pobytu.
5. W razie niedokonania  wpłaty zadatku w  określonym terminie , rezerwacja zostanie anulowana.
6. Minimalny czas pobytu to 10 dni.
2
REZYGNACJA
1. W przypadku rezygnacji z potwierdzonej rezerwacji , zgłoszonej na 30 dni przed planowanym terminem pobytu  przysługuje zwrot zadatku w  wysokości  50% wpłaconej kwoty. Po tym terminie zadatek przepada.
2. Od zwracanego zadatku pobierana jest każdorazowo  opłata manipulacyjna w wysokości 30,00 zł  .
3. Rezygnacja z rezerwacji  wymaga uprzedniego zgłoszenia w formie pisemnej.  Rezygnacja zgłoszona telefonicznie powinna być następnie potwierdzona pisemnie.
3
PRAWO  DO  ZMIANY  ZAWARTEJ  REZERWACJI
1. Zmiana wcześniej ustalonego pobytu na nowy termin jest uzależniona od posiadania w sanatorium wolnych miejsc i musi być wykorzystana do końca roku kalendarzowego. Po dniu 31 grudnia danego roku zadatek przepada.
2. Za niewykorzystanie świadczeń objętych pakietem w trwającym  pobycie, kuracjuszowi nie przysługuje zwrot kosztów.
4
RABATY LOJALNOSCIOWE
1. Kuracjusze, którzy korzystali w poprzednich 2 latach z  pobytów pełnopłatnych w Sanatorium  powyżej 10 osobodni  mają prawo do rabatu 5% na następny pobyt.
2. Rabat nie łączy się z innymi promocjami.
5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin dotyczy rezerwacji dokonywanych indywidualnie  przez KURACJUSZY  pełnopłatnych, którzy z własnych środków pokrywają wszystkie koszty świadczonych przez Sanatorium usług.
2. Zasady rezerwacji  grupowych każdorazowo określa wzajemnie zawarta umowa cywilnoprawna.
3. Regulamin nie dotyczy rezerwacji pobytu osób skierowanych do sanatorium przez NFZ.