52 357 30 84 lub 668 882 802

Zadzwoń do Nas!

52 357 30 84 lub 668 882 802

Regulamin funkcjonowania płatnych miejsc postojowych


1. Umowa o korzystanie z miejsc postojowych, zostaje zawarta z chwilą wjazdu na teren Sanatorium Modrzew, a kończy się wraz z wyjazdem. Dowodem zawarcia umowy jest opłata uiszczona w recepcji Sanatorium.
2. Opłaty za korzystanie z miejsca postojowego obowiązują 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę według obowiązujących stawek brutto.
3. Zwolnieni z opłat za wjazd do strefy miejsc postojowych są: dostawcy, pracownicy sanatorium, pojazdy transportu sanitarnego i Pogotowia Ratunkowego, pojazdy Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej.
4. Kontrolę w zakresie zgodności korzystania z miejsc postojowych z regulaminem prowadzą upoważnieni pracownicy.
5. Korzystający ze strefy miejsc postojowych odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone przez niego samego lub osoby za które ponosi odpowiedzialność.
6. Sanatorium Modrzew w zamian za opłatę umożliwia wjazd na teren strefy miejsc postojowych.
7. Sanatorium Modrzew nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy i za pozostawione w nich mienie i wszelkie uszkodzenia pojazdów.
8. Na terenie strefy miejsc postojowych nie wolno poruszać się z prędkością większą niż 20 km/h.
9. Na terenie strefy miejsc postojowych bezwzględnie zabronione jest: palenie tytoniu i używanie otwartego ognia, składowanie paliw, substancji łatwopalnych i toksycznych, jak również pustych pojemników po takich substancjach, postój pojazdu z włączonym silnikiem, pozostawienie pojazdu z nieszczelnym układem paliwowym, układem olejowym, układem chłodzenia lub innymi uszkodzeniami mogącymi spowodować zanieczyszczenia terenu i środowiska.
10. Na terenie strefy miejsc postojowych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdów, wymiana cieczy chłodzącej, napełnianie i uzupełnianie paliwa lub olejów, jak również inne czynności mogące spowodować zanieczyszczenie terenu i środowiska. W przypadku niekontrolowanego wycieku płynów eksploatacyjnych pojazdu należy niezwłocznie powiadomić pracownia Recepcji Sanatorium.
Zmiany niniejszego regulaminu ustala się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Regulamin obowiązuje od: 01 lipca 2020 roku oraz Sanatorium Modrzew zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.